Propisi KUCZ

Ukupno 1 - 30 od 129
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Srednjobosanskog kantona Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Unsko-sanskog kantona Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara Republike Srpske Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara Brčko distrikta BiH Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 64/09
Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 39/03, PDF icon 22/06, PDF icon 43/10
Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/08, PDF icon 19/11, PDF icon 45/15
Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 50/08
Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/11
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-dobojskog kantona Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Lista kategorije registraturskog materijala sa rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravila o kretanju finansijske dokumentacije između Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Poslovnik o radu Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
Sporazum o sufinansiranju Projekta regulacije riječnih korita na području Općine Hadžići Interni dokument PDF icon Preuzmi
Sporazum o sufinansiranju Projekta regulacije riječnih korita na području Općine Ilidža Interni dokument PDF icon Preuzmi
Sporazum o sufinansiranju Projekta regulacije riječnih korita na području Općine Vogošća Interni dokument PDF icon Preuzmi
Sporazum o sufinansiranju Projekta regulacije riječnih korita na području Općine Ilijaš Interni dokument PDF icon Preuzmi
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/11
Uredba o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/11
Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/12 i 105/14
Uredbu o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca u srednjim školama 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/15
Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica specijalizovane namjene Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/13, PDF icon 29/19
Uredba o osnivanju Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/13, PDF icon 7/16, PDF icon 27/19
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za nabavku usluga Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o pravilima obrade zapisa video-nadzornih sistema Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o isplati nknade za rad u Komisiji za nabavku i isporuku auto-dijelova Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovrevenim satima Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odlika o isplati naknade za rad u Komisiji za JN - Zaštitna radna odjeća, obuća i zaštitna oprema Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za JN- Šatori Interni dokument PDF icon Preuzmi