Propisi KUCZ

Ukupno 1 - 30 od 56
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 64/09
Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 39/03, PDF icon 22/06, PDF icon 43/10
Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/08, PDF icon 19/11, PDF icon 45/15
Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 50/08
Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/11
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-dobojskog kantona Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Srednjobosanskog kantona Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Unsko-sanskog kantona Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara Republike Srpske Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara Brčko distrikta BiH Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/11
Uredba o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/11
Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/12 i 105/14
Uredbu o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca u srednjim školama 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/15
Uredba o osnivanju Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/13, PDF icon 7/16
Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica specijalizovane namjene Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/13
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenje o postavljanju komandanta načelnika i članova Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16
Odluku o postupku dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/11
Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu sredstava općinama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/11
Odluku o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 4/12, PDF icon 80/13
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o spasilačko - vatrogasnoj službi na aerodromu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/07
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/10
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/11
Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/11
Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri 'Službene novine FBiH' PDF icon 50/11
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija u vatrogasnim jedinicama 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/11
Pravilnik o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/11
Pravilnik za zaštitu visokih objekata od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/11