Sektor za zaštitu od požara i vatrogastvo

 

Nadležnost Sektora za zaštitu od požara i vatrogastvo
 
Sektor za zaštite od požara i vatrogastvo vrši poslove koji se odnose na:
 
a)      vrši sve stručne poslove koji se odnose na pripreme i provođenje svih mjera iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Kantona,
b)      organizira aktivnosti na izradbi temeljnih planskih dokumenata koji se odnose na oblast zaštite od požara i vatrogastva, a koji su u mjerodavnosti Uprave,
c)      izrađuje plan protivpožarne zaštite Kantonalne uprave civilne zaštite i poduzima odgovarajuće mjere na primjeni tog plana,
d)     izrađuje temelje za planiranje u općinama potrebnog broja vatrogasnih organizacija, njihove tehničke opremljenosti, broja vatrogasaca i njihove kvalifikacione strukture, kao i druga pitanja koja se odnose na organizirano osposobljavanje vatrogasnih jedinica za zaštitu od požara,
e)      vrši koordinaciju, usmjeravanje i vođenje akcije gašenja požara u slučajevima kad isti zahvati područje dvije ili više općina,  u slučaju proglašenja stanja prirodne nesreće na području Kantona,
f)       sudjeluje u izradi svih propisa iz nadležnosti Sektora,
g)      sudjeluje u pitanjima obuke iz nadležnosti Sektora,
h)      prati stanje vezano za standardizaciju vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara,
i)        sudjeluje u izradi plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora u suradnji sa mjerodavnim tijelima i drugim institucijama,
j)        prikuplja i obrađuje podatke iz oblasti vatrogastva (požarne i tehničke intervencije),na području Kantona, kao i druge podatke potrebne za rad i djelovanje Sektora i na temelju tih podataka izrađuje analize, izvještaje i druge materijale sa odgovarajućim prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih nepravilnosti,
k)      ostvaruje suradnju s nevladinim organizacijama (vatrogasni savezi, vatrogasna društva, gorska služba spasavanja, ronioci, speleolozi, izviđači, gorani i dr.) u pitanjima obuke za potrebe zaštite od požara,
l)        izrađuje elaborate za vježbe u oblasti zaštite od požara i vatrogastva i koordinira tim aktivnostima,
m)    poduzima mjere da se osiguraju materijalno-tehnička sredstva i operativno-nastavni uvjeti za provođenje programa obuke iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Kantona i u tim pitanjima ostvaruju odgovarajuću suradnju s tijelima civilne zaštite općina,
n)      vrši i druge poslove zaštite od požara i vatrogastva koji se Zakonom i drugim propisima stave u mjerodavnost Upravi
o)      učestvovanje u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara i drugih nezgoda,
p)      učestvuje u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim elementarnim nepogodama i vršenju drugih poslova, odnosno zadataka utvrđenih Planom zaštite od požara Kantona Sarajeva (u daljem tekstu Plan),
q)      vršenje kontrole sprovođenja mjera zaštite od požara utvrđenih Planom, kao i onih mjera čije nesprovođenje može imati uticaja na blagovremenost smanjenja efikasnosti vatrogasne intervencije, kao što su funkcionalnost i ispravnost vodozahvata, hidranata, aparata za gašenje požara, odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih materijala u podrumima, tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost, prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama, hidrantima, aparatima, blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima, zabrane korištenja otvorenog plamena ili pušenja na požarno ugroženim prostorima,
r)       opravka i servisiranje vatrogasnih vozila, motornih pumpi, vatrogasnih izolacionih aparata i ostale vatrogasne opreme, opreme za sopstvene potrebe i potrebe trećih lica,
s)       obavljanje protivpožarnih obezbjeđenja i pružanje drugih usluga svojim vozilima i tehnikom za treća lica,
t)        organizovanje kurseva-seminara za stručnu obuku i osposobljavanje radnika iz oblasti zaštite od požara,
u)      vršenje poslova stručno-praktične obuke radnih ljudi i građana iz oblasti zaštite od požara, po utvrđenom programu,
v)      pružanje stručne pomoći organizacijama, preduzećima, drugim pravnim licima i samostalnim privrednicima radi otklanjanja nedostataka iz zaštite od požara u njihovim objektima i vršenju protivpožarnog obezbjeđenja objekata,
w)    učestvovanje u radu stručnih komisija po pitanju iz protivpožarne zaštite.
 
Nadležnost Odjeljenja za zaštitu od požara
 
Odjeljenje za zaštitu od požara obavlja slijedeće poslove i zadatke:
a)      vrši sve stručne poslove koji se odnose na pripreme i provođenje svih mjera iz oblasti zaštite od požara na području Kantona,
b)      organizira aktivnosti na izradbi temeljnih planskih dokumenata koji se odnose na oblast zaštite od požara, a koji su u mjerodavnosti Uprave,
c)      izrađuje plan protivpožarne zaštite Kantonalne uprave civilne zaštite i poduzima odgovarajuće mjere na primjeni tog plana,
d)     izrađuje temelje za planiranje u općinama potrebnog broja vatrogasnih organizacija, njihove tehničke opremljenosti, broja vatrogasaca i njihove kvalifikacione strukture, kao i druga pitanja koja se odnose na organizirano osposobljavanje vatrogasnih jedinica za zaštitu od požara,
e)      sudjeluje u izradi svih propisa iz nadležnosti Sektora,
f)       sudjeluje u pitanjima obuke iz nadležnosti Sektora,
g)      ostvaruje suradnju s nevladinim organizacijama (vatrogasni savezi, vatrogasna društva, gorska služba spasavanja, ronioci, speleolozi, izviđači, gorani i dr.) u pitanjima obuke za potrebe zaštite od požara,
h)      izrađuje elaborate za vježbe u oblasti zaštite od požara i vatrogastva i koordinira tim aktivnostima,
i)        poduzima mjere da se osiguraju materijalno-tehnička sredstva i operativno-nastavni uvjeti za provođenje programa obuke iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Kantona i u tim pitanjima ostvaruju odgovarajuću suradnju s tijelima civilne zaštite općina,
j)        vrši i druge poslove zaštite od požara i vatrogastva koji se Zakonom i drugim propisima stave u mjerodavnost Upravi,
k)      učestvovanje u radu stručnih komisija po pitanju iz protivpožarne zaštite.
 
Nadležnost Odjeljenja za vatrogastvo
 
Odjeljenje za vatrogastvo obavlja slijedeće poslove i zadatke:
a)      vrši sve stručne poslove koji se odnose na pripreme i provođenje svih mjera iz oblasti vatrogastva na području Kantona,
b)      organizira aktivnosti na izradbi temeljnih planskih dokumenata koji se odnose na oblast vatrogastva, a koji su u mjerodavnosti Uprave,
c)      vrši koordinaciju, usmjeravanje i vođenje akcije gašenja požara u slučajevima kad isti zahvati područje dvije ili više općina,  u slučaju proglašenja stanja prirodne nesreće na području Kantona,
d)     sudjeluje u izradi svih propisa iz nadležnosti Sektora,
e)      sudjeluje u pitanjima obuke iz nadležnosti Sektora,
f)       prati stanje vezano za standardizaciju vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara,
g)      sudjeluje u izradi plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora u suradnji sa mjerodavnim tijelima i drugim institucijama,
h)      prikuplja i obrađuje podatke iz oblasti vatrogastva (požarne i tehničke intervencije), na području Kantona, kao i druge podatke potrebne za rad i djelovanje Sektora i na temelju tih podataka izrađuje analize, izvještaje i druge materijale sa odgovarajućim prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih nepravilnosti,
i)        ostvaruje suradnju s nevladinim organizacijama (vatrogasni savezi, vatrogasna društva, gorska služba spasavanja, ronioci, speleolozi, izviđači, gorani i dr.) u pitanjima obuke za potrebe zaštite od požara,
j)        izrađuje elaborate za vježbe u oblasti zaštite od požara i vatrogastva i koordinira tim aktivnostima,
k)      poduzima mjere da se osiguraju materijalno-tehnička sredstva i operativno-nastavni uvjeti za provođenje programa obuke vatrogasaca,
l)        učestvovanje u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara i drugih nezgoda,
m)    učestvuje u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim elementarnim nepogodama i vršenju drugih poslova, odnosno zadataka utvrđenih Planom zaštite od požara Kantona Sarajeva (u daljem tekstu Plan),
n)      vrši obezbjeđenje Međunarodnog aerodroma Sarajevo
o)      vršenje kontrole sprovođenja mjera zaštite od požara utvrđenih Planom, kao i onih mjera čije nesprovođenje može imati uticaja na blagovremenost smanjenja efikasnosti vatrogasne intervencije, kao što su funkcionalnost i ispravnost vodozahvata, hidranata, aparata za gašenje požara, odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih materijala u podrumima, tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost, prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama, hidrantima, aparatima, blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima, zabrane korištenja otvorenog plamena ili pušenja na požarno ugroženim prostorima,
p)      opravka i servisiranje vatrogasnih vozila, motornih pumpi, vatrogasnih izolacionih aparata i ostale vatrogasne opreme, opreme za sopstvene potrebe i potrebe trećih lica,
q)      obavljanje protivpožarnih obezbjeđenja i pružanje drugih usluga svojim vozilima i tehnikom za treća lica,
r)        organizovanje kurseva-seminara za stručnu obuku i osposobljavanje radnika iz oblasti zaštite od požara,
s)       vršenje poslova stručno-praktične obuke radnih ljudi i građana iz oblasti vatrogastva, po utvrđenom programu,
t)       pružanje stručne pomoći organizacijama, preduzećima, drugim pravnim licima i samostalnim privrednicima radi otklanjanja nedostataka iz zaštite od požara u njihovim objektima i vršenju protivpožarnog obezbjeđenja objekata,
u)      učestvovanje u radu stručnih komisija po pitanju iz protivpožarne zaštite,
v)      vrši i druge poslove zaštite od požara i vatrogastva koji se Zakonom i drugim propisima stave u mjerodavnost Upravi.
 
Nadležnost Prve vatrogasne čete
 
Prva vatrogasna četa obavlja poslove Odjeljenja za vatrogastvo na svom području.
Prva četa obuhvata područje djelovanja sljedećih ispostava:
a)      Ispostava Centar
b)      Ispostava Stari Grad
c)      Ispostava Vogošća
d)     Ispostava Ilijaš
e)      Ispostava Novo Sarajevo
 
Nadležnost Druge vatrogasne čete
 
Druga vatrogasna četa obavlja poslove Odjeljenja za vatrogastvo na svom području.
Druga četa obuhvata područje djelovanja sljedećih ispostava:
a)      Ispostava Ilidža
b)      Ispostava Novi Grad
c)      Ispostava Hadžići
d)     Ispostava Trnovo
e)      Ispostava Aerodrom