Sektor za materijalno - finansijske poslove

 

 Nadležnost Sektora za materijalno - finansijske poslove
 

U Sektoru za materijalno finansijske poslove obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

a) daje smjernice i direktno rukovodi pripremom prednacrta, nacrta i prijedloga programa i Budžeta Uprave i po tim pitanjima ostvaruje saradnju sa Ministarstvom finansija Kantona;

b) prati propise iz oblasti materijalnog i finansijskog poslovanja i druge propise kojima se regulišu pitanja iz te oblasti;

c) izrađuje godišnji finansijski zahtjev (Budžet) Uprave, obezbjeđuje i koordinira realizaciju tog plana prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim Budžetom Kantona i u okviru drugih odobrenih finansijskih izvora;

d) izrađuje mjesečne i tromjesečne operativne planove i dostavlja ih Kantonalnom ministarstvu finansija;

e) osigurava poslovnu saradnju sa bankama i drugim pravnim licima iz oblasti poslovnih finansija;

f) vodi knjigovodstvo uz sastavljanje godišnjih obračuna i periodičnih izvještaja, organizuje i vrši pripremu i realizaciju obaveza koje se odnose na nabavku materijalno-tehničkih sredstava i opreme, kancelarijskih sredstava, skladišti i čuva ta sredstva i opremu koja se nabavlja putem tendera Uprave, vodi evidenciju i čuva odgovarajuću dokumentaciju o svim izvršenim radovima, nabavkama i uslugama, vodi potrebne evidencije, zaduženja i obračune amortizacije opreme Uprave;

g) izrađuje plan nabavke i vrši poslove vezane za nabavku;

h) vrši poslove prijema robe u magacin, kontroliše kvantitetu i kvalitetu primljene robe, te vođenje propisanih evidencija o prijemu iste;

i) vrši poslove izdavanja robe iz magacina, te vođenje propisanih evidencija o izdavanju iste;

j) obavlja sve druge poslove koji su vezani za materijalno-finansijsko poslovanje i nabavku.