Sektor za mjere zaštite i spašavanja

 

 Nadležnost Sektora za mjere zaštite i spašavanja
 
 
Sektor za mjere zaštite i spašavanja obavlja slijedeće poslove i zadatke:
 

a) proučava i analizira stanje i potrebe na pripremanju i sprovođenju svih mjera zaštite i spašavanja na području Kantona i o tim pitanjima predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera;

b) pruža stručnu pomoć opštinama i pravnim licima u obavljanju poslova koji se odnose na pripremanje i sprovođenje svih mjera zaštite i spašavanja;

c) koordinira, usmjerava i vodi sve aktivnosti u toku sprovođenja akcija zaštite i spašavanja kada dođe do pojave prirodne ili druge nesreće na području Kantona;

d) učestvuje u organizovanju i izvođenju praktičnih vježbi struktura civilne zaštite na području Kantona sa stanovišta sprovođenja mjera zaštite i spašavanja;

e) učestvuje u izradi prednacrta propisa u pitanjima iz nadležnosti Sektora;

f) ostvaruje stalnu saradnju sa svim kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama u pitanjima organizovanja i sprovođenja mjera zaštite i spašavanja iz njihove nadležnosti i tim organima pruža odgovarajuću stručnu pomoć u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa;

g) organizuje aktivnosti na blagovremenom angažovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta na utvrđivanju procjene šteta koje nastanu od prirodne ili druge nesreće na području Kantona;

h) obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća;

i) obezbjeđuje sprovođenje naredbi Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Štab) u pitanjima iz nadležnosti Sektora;

j) organizuje i vodi bazu podataka o stanju organizovanosti mjera zaštite i spašavanja i materijalnoj opremljenosti za provođenje tih mjera;

k) priprema pitanja iz djelokruga Sektora za planska dokumenta i u oblasti zaštite i spašavanja i za godišnji program rada i izvještaj o radu Uprave;

l) vrši prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim oblicima opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona, za potrebe nadležnih organa Kantona, u skladu sa Pravilnikom o organizovanju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite;

m) prenosi naredbe Štaba u vrijeme kada taj Štab rukovodi akcijama zaštite i spašavanja;

n) prima, priprema i šalje nadležnim organima Kantona, kao i Federalnom operativnom centru civilne zaštite, izvještaje o preduzetim mjerama i drugim aktivnostima u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju;

o) organizuje i vodi sve aktivnosti na izradi svih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Kantona koji se odnose na izradu Procjene ugroženosti Kantona od prirodnih i drugih nesreća, Programa razvoja zaštite i spašavanja Kantona i Plana zaštite i spašavanja Kantona, kao i planskih dokumenata Uprave (godišnjeg programa rada i godišnjeg izvještaja o radu);

p) izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na organizovanje struktura civilne zaštite, (službi zaštite i spašavanja, jedinica i povjerenika civilne zaštite i štabova civilne zaštite);

r) vrši poslove koji se odnose na popunu struktura civilne zaštite ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i o istim organizuje i vodi propisanu evidenciju i bazu podataka;

s) učestvuje u organizovanju i izvođenju praktičnih vježbi struktura civilne zaštite;

t) vrši poslove koji se odnose na poslove mobilizacije struktura civilne zaštite;

u) učestvuje u izradi materijala za sjednica Štaba iz nadležnosti Sektora;

v) vrši sve druge poslove koji se odnose na planske poslove, funkcionisanje struktura civilne zaštite na području Kantona, kao i druge poslove koje se odnose na organizovanje i izvođenje obuke u oblasti zaštite i spašavanja;

z) vrši sve druge poslove koji se odnose na organizovanje, pripremanje i provođenje mjera zaštite i spašavanja na području Kantona, kao i ostale poslove iz djelokruga poslova Kantonalnog operativnog centra.

Nadležnost Odjeljenja za mjere zaštite i spašavanja

(1) U okviru Odjeljenja za mjere zaštite i spašavanja provode se slijedeće mjere zaštite i spašavanja:

a) sklanjanje ljudi i materijalnih dobara;

b) evakuacija;

c) zbrinjavanje ugroženog i stradalog stanovništva;

d) zamračivanje;

e) zaštita od NUS-a

 f) radiološka, hemijska i biološka zaštita;

g) zaštite i spašavanja od rušenja;

h) zaštita i spašavanje na vodi i pod vodom;

i) zaštita i spašavanje od požara;

j) medicinska pomoć;

k) zaštita i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla;

l) asanacija;

m) zaštita okoliša;

n) zaštita bilja i biljnih proizvoda

o) organizuje i vodi sve aktivnosti na izradi svih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Kantona koji se odnose na izradu Procjene ugroženosti Kantona od prirodnih i drugih nesreća, Programa razvoja zaštite i spašavanja Kantona i Plana zaštite i spašavanja Kantona, kao i planskih dokumenata Uprave (godišnjeg programa rada i godišnjeg izvještaja o radu);

p) izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na razvoj i izgradnju sistema zaštite i spašavanja na području Kantona i njegovog funkcionisanja i u tim pitanjima predlaže odgovarajuća sistemska rješenja i druge mjere;

r) izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na organizovanje struktura civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja na području Kantona (službi zaštite i spašavanja, jedinica i povjerenika civilne zaštite i štabova civilne zaštite) i u tim pitanjima pruža potrebnu stručnu pomoć opštinama;

s) vrši poslove koji se odnose na popunu struktura civilne zaštite ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i o istim organizuje i vodi propisanu evidenciju i bazu podataka;

t) učestvuje u planiranju, organizovanju i izvođenju obuke i praktičnih vježbi struktura civilne zaštite;

u) vrši poslove koji se odnose na poslove mobilizacije struktura civilne zaštite;

v) učestvuje u izradi materijala za sjednica Štaba iz nadležnosti Odjeljenja i

z) vrši i sve druge poslove koji se odnose na planske poslove, funkcionisanje struktura civilne zaštite na području Kantona, kao i druge poslove koje se odnose na organizovanje i izvođenje obuke u oblasti zaštite i spašavanja.

(2) U sprovođenju mjera zaštite i spašavanja Odjeljenje za mjere zaštite i spašavanja proučava i analizira stanje i potrebe na pripremanju i sprovođenju svih mjera zaštite i spašavanja na području Kantona i u tim pitanjima koordinira, usmjerava i vodi sve aktivnosti sa opštinskim službama civilne zaštite i sa ostalim subjektima od značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, priprema elemente iz djelokruga Odjeljenja za mjere zaštite i spašavanja za izradu svih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja, kao i za godišnji program rada i izvještaj o radu Uprave i vrši sve druge poslove koji se odnose na mjere zaštite i spašavanja.

Nadležnost Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, kao operativno-komunikacijska dežurna služba, tokom 24 sata na dan, obavlja slijedeće poslove i zadatke:

a) osigurava komunikacijsku koordinaciju rada i djelovanja uvezanih elemenata sistema zaštite i spašavanja na području Kantona s nadležnim organima uprave u Kantonu i jedinicama lokalne samouprave, kao i drugim institucijama, te spasilačkim i hitnim službama;

b) vrši stručne poslove vezane za planiranje, organizovanje, uspostavljanje, održavanje i eksploataciju funkcionalnog sistema veza (savremenih radio, telefonskih i drugih vrsta komunikacijskih veza) za potrebe nosilaca zaštite i spašavanja na kantonalnom nivou u uslovima vođenja akcija zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća;

c) vrši podešavanje komunikacijske infrastrukture, opreme, sistema podataka, sistema za razmjenu podataka i prenosa govora u uslovima prirodne i druge nesreće (podrška planiranju odgovora na nesreće, uklanjanju posljedica i realizaciji oporavka od nesreća);

d) izrađuje operativno-planska dokumenta za uspostavljanje i održavanje sistema veza i ista distribuira korisnicima u sistemu zaštite i spašavanja;

e) izrađuje standardne operativne postupke (SOP-ove) i komunikacijske protokole za rad Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite;

f) učestvuje u izradi prednacrta propisa u pitanjima iz nadležnosti Sektora;

g) prati razvoj i novosti u oblasti komunikacijskih i informacijskih tehnologija i predlaže uvođenje novih savremenih metoda komunikacija i informacijske obrade podataka za potrebe sistema zaštite i spašavanja na području Kantona;

h) prikuplja, analizira i obrađuje sve podatke i informacije o prirodnim i drugim nesrećama na području Kantona, objedinjuje ih i izrađuje redovne i vanredne izvještaje, te ih dostavlja nadležnim organima Kantona i Federalnom operativnom centru civilne zaštite na način predviđen Pravilnikom o funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite;

i) provodi aktiviranje kantonalnih organiziranih snaga zaštite i spašavanja (Štaba, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite), te obavještava kantonalne i općinske organe uprave, pravna lica i građane na području Kantona o otkrivenim opasnostima i njihovim posljedicama;

j) prenosi naredbe Štaba u vrijeme kada taj Štab rukovodi akcijama zaštite i spašavanja, te realizuje naredbe, zaključke i druge akte Štaba koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite;

k) daje informacije iz nadležnosti operativnih centara civilne zaštite koje se odnose na prirodne ili druge nesreće sredstvima javnog informisanja;

l) ostvaruje stalni kontakt sa opštinskim operativnim centrima civilne zaštite, Federalnim operativnim centrom civilne zaštite, a po potrebi i s kantonalnim operativnim centrima civilne zaštite drugih kantona u vezi prikupljanja odgovarajućih podataka i međusobne razmjene podataka od značaja za Kanton, odnosno opština na području Kantona;

m) prati aktivnosti koje se odnose na organizovanje i funkcionisanje opštinskih operativnih centara civilne zaštite i o tim pitanjima tim centrima pruža odgovarajuću stručnu pomoć;

n) organizuje vršenje poslova na povezivanju Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite sa osmatračkom mrežom od značaja za Kanton i ostvaruje stalnu saradnju sa imaocima sistema veza koji su od značaja za rad Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a posebno sa odgovarajućim operativnim centrima hitnih službi (policija, hitna pomoć, vatrogasci) i subjektima od značaja za zaštitu i spašavanje (javnim preduzećima i drugim pravnim licima iz oblasti zdravstva, veterinarstva, stambenih i komunalnih poslova, vodoprivrede, šumarstva, poljoprivrede, hemijske industrije, transporta, opskrbe, hidrometeorologije, seizmologije, ekologije, i dr.);

o) priprema pitanja iz djelokruga Sektora za planska dokumenta iz oblasti zaštite i spašavanja i za godišnji program rada i izvještaj o radu Uprave;

p) vrši sve druge poslove koji se odnose na prikupljanje, obradu, analizu i distribuciju podataka i informacija o svim vidovima prirodnih i drugih nesreća na području Kantona, kao i druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite.