Inspektorat

 

Nadležnost Inspektorata
 

Inspektorat obavlja slijedeće poslove i zadatke:

a) vrši inspekciju nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva;

b) vrši inspekcijski nadzor nad radom i djelovanjem općinskih službi civilne zaštite i drugih organa i organizacija u provođenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju, kao i drugih zakona i propisa;

c) vrši inspekcijski nadzor planskih dokumenata u oblasti zaštite i spašavanja, provođenja obuke struktura civilne zaštite i stanovništva, te organizaciju, sadržaj, pripreme i način provođenja mjera zaštite i spašavanja (uključujući i izdavanje skloništa za korištenje za druge namjene u miru) kod svih nosilaca poslova civilne zaštite (u organima Kantona i općina, mjesnim zajednicama, privrednim društvima i drugim pravnim licima) u sprovođenju zakona i drugih propisa i opštih akata u oblasti civilne zaštite;

d) vrši inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od požara i vatrogastva u Kantonu, općinama i Gradu Sarajevu (u daljnjem tekstu: Grad) i svim pravnim licima od značaja za Kanton, općinu i Grad, a koji je utvrđen u odredbama Zakona o zaštiti od požara i drugim propisima donesenim na osnovu tog Zakona;

e) vrši nadzor nad provođenjem onih mjera zaštite od požara koji su značajni za efikasno izvršenje vatrogasne intervencije, a što se odnosi na ispravnost i funkcionalnost vodozahvata, hidranata, aparata za gašenje požara, odlaganje zapaljivih tekućina, gasova i drugih zapaljivih materija u podrumima, tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost, prohodnost požarnih puteva i prilaza elektrorazvodnim tablama, hidrantima, aparatima, blokadnim ventilima gasnih instalacija i slično, te provođenje zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na mjestima sa povećanom opasnošću od pojave požara;

f) provjerava pravilnost rada i operativnu spremnost vatrogasnih jedinica na području Kantona;

g) vodi propisane evidencije i podnosi izvještaje o izvršenju inspekcijskog nadzora i

h) podnosi prekršajne naloge, zahtjeve za utvrđivanje odgovornosti za povrede radnih dužnosti ili učinjenog prekršaja, privrednog prestupa ili krivičnog djela, vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i preduzetim upravnim mjerama, prati provođenje rješenja o naloženim upravnim mjerama i u skladu sa svojim ovlaštenjima osigurava njihovo izvršenje.

i) obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Inspektorata po nalogu direktora Uprave u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.