Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove

 

 Nadležnost Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove
 

Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove, obavlja slijedeće poslove i zadatke:

a) izrađuje prednacrte i nacrte zakona, podzakonskih propisa i opštih akata o svim pitanjima iz nadležnosti Uprave i konačne tekstove propisa i opštih akata, koje u vidu radnih materijala ili prednacrta izrađuju ostale organizacione jedinice Uprave u pitanjima iz djelokruga tih jedinica, kao i izmjene i dopune tih propisa;

b) izrađuje konačne tekstova ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih opštih akata koje u vidu prednacrta pripremaju ostale organizacione jedinice u pitanjima iz svog djelokruga;

c) rješava o svim pravima i dužnostima službenika i namještenika koja se odnose na radne odnose i poslove personalne evidencije;

d) vrši sve personalne poslove;

e) učestvuje u izradi materijala za sjednice Štaba iz svog djelokruga;

f) daje smjernice kod izrade svih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja, kao i planskih dokumenta Uprave, u pitanjima iz nadležnosti iz svog djelokruga;

g) obavlja poslove u vezi sa računarskom opremom i održavanjem iste;

h) ažurira podatke web domene uprave;

i) vrši poslove pisarnice i poslove arhiviranja;

j) vrši poslove čuvanja, održavanja i opravke cjelokupne imovine i inventara u objektima Uprave;

k) obavlja kurirske poslove;

l) vrši poslove čistoće i održavanja svih prostorija i opreme Uprave; m) vrši poslove pisarnice i poslove arhiviranja;

n) vrši poslove obezbjeđenja objekata Uprave.

Nadležnost Odjeljenja za pravne i kadrovske poslove

Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove, obavlja slijedeće poslove i zadatke:

a) izrađuje prednacrte i nacrte zakona, podzakonskih propisa i opštih akata o svim pitanjima iz nadležnosti Uprave i konačne tekstove propisa i opštih akata, koje u vidu radnih materijala ili prednacrta izrađuju ostale organizacione jedinice Uprave u pitanjima iz djelokruga tih jedinica, kao i izmjene i dopune tih propisa;

b) izrađuje konačne tekstova ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih opštih akata, koje u vidu prednacrta pripremaju ostale organizacione jedinice u pitanjima iz svog djelokruga;

c) rješava o svim pravima i dužnostima službenika i namještenika koja se odnose na radne odnose i poslove personalne evidencije;

d) vrši sve personalne poslove;

e) učestvuje u izradi materijala za sjednice Štaba iz svog djelokruga.

Nadležnost Odjeljenja za opće poslove

Odjeljenje za opće poslove, obavlja slijedeće poslove i zadatke:

a) obavlja poslove u vezi sa računarskom opremom i održavanjem iste;

b) ažurira podatke web domene Uprave;

c) vrši poslove pisarnice i poslove arhiviranja;

d) vrši poslove čuvanja, održavanja i opravke cjelokupne imovine i inventara u objektima Uprave;

 e) obavlja kurirske poslove;

f) vrši poslove čistoće i održavanja svih prostorija i opreme Uprave;

g) vrši poslove pisarnice i poslove arhiviranja;

h) vrši poslove obezbjeđenja objekata Uprave.