Nadležnosti Štaba

Štab civilne zaštite je stručno-operativni organ koji je ovlašten za vršenje poslova koji su mu Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), kao i propisima Kantona stavljeni u nadležnost. 

 

U upravljanju akcijama zaštite i spašavanja Kantonalni štab obavlja slijedeće poslove:

 

  1. odlučuje o upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara i te snage raspoređuje na ona područja koja su ugrožena, 

  2. nalaže provođenje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja i određuje snage i sredstva koje će provoditi te mjere, 

  3. usmjerava, koordinira i upravlja akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika angažovanih na zaštiti i spašavanju na svom području, 

  4. tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja dužan je provoditi odluke i naređenja Federalnog štaba civilne zaštite, 

  5. nalaže općinskim štabovima civilne zaštite, štabovima civilne zaštite pravnih lica u kojima su ti štabovi osnovani i službama zaštite i spašavanja koje osniva Vlada Kantona da učestvuju u preduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju na određenom području, 

  6. nalaže angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite sa područja jedne općine na ugroženo područje druge općine na području Kantona, 

  7. u vršenju poslova iz svoje nadležnosti donosi odgovarajuće akte, 

  8. predlaže Vladi Kantona proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće, 

  9. rješava sva pitanja koja se u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u vezi angažovanja snaga i sredstava civilne zaštite i provođenja mjera zaštite i spašavanja i samozaštite građana.