Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba kojom je bilo naređeno službama zaštite i spašavanja da stave svoje snaga i sredstava na raspolaganju Štabu CZ KS