Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba kojom je bilo naređeno općinskim štabovima CZ da stave svoje snaga i sredstava na raspolaganju Štabu CZ KS