Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba kojom je bilo naređeno KJKP Rad da stave svoje snaga i sredstava na raspolaganju Štabu CZ KS