Unutrašnja organizacija

 

Za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Uprave, formiraju se slijedeće osnovne organizacione jedinice Uprave:
 
1.      Sektor za mjere zaštite i spašavanja,
2.      Sektor za  normativno pravne i personalne poslove,
3.      Sektor za ekonomske poslove,
4.      Sektor za zaštitu od požara i vatrogastvo i
5.      Inspektorat
 
U okviru Sektora za mjere zaštite i spašavanja, formiraju se slijedeće unutrašnje organizacione jedinice:
 
1.      Odjeljenje za mjere zaštite i spašavanja,
2.      Kantonalni operativni centar civilne zaštite i
3.      Odjeljenje za strukturu, obuku, popunu, mobilizaciju i planske poslove.
 
 
U okviru Sektora za zaštitu od požara i vatrogastvo, formiraju se slijedeće unutrašnje organizacione jedinice:
1.      Odjeljenje za zaštitu od požara i
2.      Odjeljenje za vatrogastvo.
 
U okviru Odjeljenja za vatrogastvo, formiraju se slijedeće unutrašnje organizacione jedinice:
1.      Prva vatrogasna četa i
2.      Druga vatrogasna četa.
 
Samostalni izvršioci u Upravi su:
1.      Interni revizor
2.      Glasnogovornik – potparol
3.      VKV vozač
4.      Viši referent za administrativno – tehničke poslove.