Unutrašnja organizacija

 

Za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Uprave, formiraju se slijedeće osnovne organizacione jedinice Uprave:
 
1.      Profesionalna vatrogasna jedinica,
2.      Sektor za mjere zaštite i spašavanja,
3.      Sektor za  pravne, kadrovske i opće poslove,
4.      Sektor za materijalno - finansijske poslove i
5.      Inspektorat
 
U okviru Profesionalne vatrogasne jedinice, formiraju se slijedeće unutrašnje organizacione jedinice:
1.      Prva četa,
2.      Druga četa i
3.    Treća četa.
 
U okviru Sektora za mjere zaštite i spašavanja, formiraju se slijedeće unutrašnje organizacione jedinice:
1.      Odjeljenje za mjere zaštite i spašavanja i
2.      Kantonalni operativni centar civilne zaštite.
 
U okviru Sektora za  pravne, kadrovske i opće poslove, formiraju se slijedeće unutrašnje organizacione jedinice:
1.      Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove i
2.      Odjeljenje za opće poslove.
 
Izvan organizacionih jedinica obavljaju se poslovi:
1.      Sekretara Uprave,
2.      Stručnog savjetnika za odnose sa javnošću i
3.      Višeg referenta - tehničkog sekretara.