Propisi KUCZ

Ukupno 1 - 30 od 55
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 50/08
Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/11
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-dobojskog kantona Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Srednjobosanskog kantona Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Unsko-sanskog kantona Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara Republike Srpske Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara Brčko distrikta BiH Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 39/03, PDF icon 22/06, PDF icon 43/10
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 64/09
Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/08, PDF icon 19/11, PDF icon 45/15
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o osnivanju Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/13, PDF icon 7/16, PDF icon 27/19
Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica specijalizovane namjene Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/13, PDF icon 29/19
Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/11
Uredba o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/11
Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/12 i 105/14
Uredbu o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca u srednjim školama 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/15
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon Preuzmi
Odluku o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 4/12, PDF icon 80/13
Odluku o postupku dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/11
Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu sredstava općinama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/11
Rješenje o postavljanju komandanta načelnika i članova Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji JN - Viljuškar - paletar Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu 'Službene novine FBiH' PDF icon 86/11
Pravilnik o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Federalne i kantonalnih uprava civilne zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 3/07
Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 87/11
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju sudova za zapaljive tečnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/12
Pravilnik o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/06, PDF icon 5/07
Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 'Službene novine FBiH' PDF icon 11/12
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 67/13