Propisi KUCZ

Ukupno 31 - 59 od 59
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/11
Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri 'Službene novine FBiH' PDF icon 50/11
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija u vatrogasnim jedinicama 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/11
Pravilnik o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/11
Pravilnik za zaštitu visokih objekata od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/11
Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu 'Službene novine FBiH' PDF icon 86/11
Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 87/11
Pravilnik o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/07
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju sudova za zapaljive tečnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/12
Pravilnik o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Federalne i kantonalnih uprava civilne zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 3/07
Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 'Službene novine FBiH' PDF icon 11/12
Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/12
Pravilnik o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/06, PDF icon 5/07, PDF icon 32/14
Pravilnik o načinu organizovanja, stručnoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti službe spasavanja, vatrogasne službe i službe prve pomoći u rudarskom privrednom društvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 64/12
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 67/13
Pravilnik o uslovima za vatrogasne pristupe i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju građevinama 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/12
Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice 'Službene novine FBiH' PDF icon 104/12
Pravilnik o uslovima za ispitivanje uvezenih uređaja za dojavu i gašenje požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 112/12
Pravilnik o organiziranju službi zaštite i spašavanja i jednica civilne zaštite, njihovim poslovima i načinu rada 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/06
Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uvjete koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/13
Pravilnik o odjeći i obući, oznakama specijalnosti i komandnih dužnosti, upotrebi znaka civilne zaštite i identifikacionoj iskaznici za pripadnike civilne zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/06
Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice (legitimacije) profesionalnog vatrogasca 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/15
Pravilnik o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Federalne uprave civilne zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/16
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Naredbu o ličnoj zaštitnoj opremi 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Metodologija za izradu procjene ugroženosti od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/11
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Program obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 59/10
Program polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu 'Službene novine FBiH' PDF icon 67/13
Plan i program obuke za stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 67/13
Program obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasce 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/15, 56/18