Sektor za mjere zaštite i spašavanja

 

 Nadležnost Sektora za mjere zaštite i spašavanja
 
            (1) Sektor za mjere zaštite i spašavanja obavlja slijedeće poslove i zadatke:
a)      proučava i analizira stanje i potrebe na pripremanju i sprovođenju svih mjera zaštite i spašavanja na području Kantona i o tim pitanjima predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera;
b)      pruža stručnu pomoć opštinama i pravnim licima u obavljanju poslova koji se odnose na pripremanje i sprovođenje svih mjera zaštite i spašavanja;
c)      koordinira, usmjerava i vodi sve aktivnosti u toku sprovođenja akcija zaštite i spašavanja kada dođe do pojave prirodne ili druge nesreće na području Kantona;
d)     učestvuje u organizovanju i izvođenju praktičnih vježbi struktura civilne zaštite na području Kantona sa stanovišta sprovođenja mjera zaštite i spašavanja;
e)      učestvuje u izradi prednacrta propisa u pitanjima iz nadležnosti Sektora;
f)       ostvaruje stalnu saradnju sa svim kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama u pitanjima organizovanja i sprovođenja mjera zaštite i spašavanja iz njihove nadležnosti i tim organima pruža odgovarajuću stručnu pomoć u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa;
g)      organizuje aktivnosti na blagovremenom angažovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta na utvrđivanju procjene šteta koje nastanu od prirodne ili druge nesreće na području Kantona;
h)      obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća;
i)        obezbjeđuje sprovođenje naredbi Štaba u pitanjima iz nadležnosti Sektora;
j)        organizuje i vodi bazu podataka o stanju organizovanosti mjera zaštite i spašavanja i materijalnoj opremljenosti za provođenje tih mjera;
k)      priprema pitanja iz djelokruga Sektora za planska dokumenta i u oblasti zaštite i spašavanja i za godišnji program rada i izvještaj o radu Uprave;
l)        vrši prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim oblicima opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona, za potrebe nadležnih organa Kantona, u skladu sa Pravilnikom o organizovanju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite;
m)    prenosi naredbe Štaba u vrijeme kada taj Štab rukovodi akcijama zaštite i spašavanja;
n)      prima, priprema i šalje nadležnim organima Kantona, kao i Federalnom operativnom centru civilne zaštite, izvještaje o preduzetim mjerama i drugim aktivnostima u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju;
o)      organizuje i vodi sve aktivnosti na izradi svih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Kantona koji se odnose na izradu Procjene ugroženosti Kantona od prirodnih i drugih nesreća, Programa razvoja zaštite i spašavanja Kantona i Plana zaštite i spašavanja Kantona, kao i planskih dokumenata Uprave (godišnjeg programa rada i godišnjeg izvještaja o radu);
p)       izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na organizovanje struktura civilne zaštite, (službi zaštite i spašavanja, jedinica i povjerenika civilne zaštite i štabova civilne zaštite);
q)      vrši poslove koji se odnose na popunu struktura civilne zaštite ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i o istim organizuje i vodi propisanu evidenciju i bazu podataka;
r)       učestvuje u organizovanju i izvođenju praktičnih vježbi struktura civilne zaštite;
s)       vrši poslove koji se odnose na poslove mobilizacije struktura civilne zaštite;
t)       učestvuje u izradi materijala za sjednica Štaba iz nadležnosti Sektora;
u)      vrši sve druge poslove koji se odnose na planske poslove, funkcionisanje struktura civilne zaštite na području Kantona, kao i druge poslove koje se odnose na organizovanje i izvođenje obuke u oblasti zaštite i spašavanja i
 
v)      vrši sve druge poslove koji se odnose na organizovanje, pripremanje i provođenje mjera zaštite i spašavanja na području Kantona, kao i ostale poslove iz djelokruga poslova Kantonalnog operativnog centra.
 
 Nadležnost Odjeljenja za mjere zaštite i spašavanja
 
(1) U okviru Odjeljenja za mjere zaštite i spašavanja provode se slijedeće mjere zaštite i spašavanja:
a)      sklanjanje ljudi i materijalnih dobara;
b)      evakuacija;
c)      zbrinjavanje ugroženog i stradalog stanovništva;
d)     zamračivanje;
e)      zaštita od NUS-a
f)       radiološka, hemijska i biološka zaštita;
g)      zaštite i spašavanja od rušenja;
h)      zaštita i spašavanje na vodi i pod vodom;
i)        zaštita i spašavanje od požara;
j)        medicinska pomoć;
k)      zaštita i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla;
l)        asanacija;
m)    zaštita okoliša i
n)      zaštita bilja i biljnih proizvoda.
 
(2) U sprovođenju mjera zaštite i spašavanja Odjeljenje za mjere zaštite i spašavanja proučava i analizira stanje i potrebe na pripremanju i sprovođenju svih mjera zaštite i spašavanja na području Kantona i u tim pitanjima koordinira, usmjerava i vodi sve aktivnosti sa opštinskim službama civilne zaštite i sa ostalim subjektima od značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, priprema elemente iz djelokruga Odjeljenja za planska dokumenta iz oblasti zaštite i spašavanja i za godišnji program rada i izvještaj o radu Uprave i vrši sve druge poslove koji se odnose na mjere zaštite i spašavanja.
 
Nadležnost Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite
 
Kantonalni operativni centar civilne zaštite nadležan je za vršenje slijedećih poslova:
a)      vrši planiranje, organizovanje i uspostavlja funkcionalni sistem veza za potrebe nosilaca zaštite i spašavanja na kantonalnom i općinskom nivou u uslovima vođenja akcija zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća;
b)      vrši podešavanje komunikacijske infrastrukture, (hardvere, softvere) sistema podataka, sistema za razmjenu podataka i prenosa govora u uslovima prirodne i druge nesreće (podrška planiranju odgovora na nesreće, uklanjanju posljedica i realizaciji oporavka od nesreća);
c)      izrađuje operativno-planska dokumenta za uspostavljanje i održavanje sistema veza i ista distribuira korisnicima u sistemu zaštite i spašavanja;
d)     vrši prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim oblicima opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona, za potrebe nadležnih organa Kantona, u skladu sa Pravilnikom o organizovanju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite;
e)      prenosi naredbe Štaba u vrijeme kada taj Štab rukovodi akcijama zaštite i spašavanja;
f)       prima, priprema i šalje nadležnim organima Kantona, kao i Federalnom operativnom centru civilne zaštite, izvještaje o preduzetim mjerama i drugim aktivnostima u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju;
g)      ostvaruje stalni kontakt sa opštinskim operativnim centrima civilne zaštite, Federalnim operativnim centrom civilne zaštite, a po potrebi i s kantonalnim operativnim centrima civilne zaštite drugih kantona u vezi prikupljanja odgovarajućih podataka i međusobne razmjene podataka od značaja za Kanton, odnosno opština na području Kantona;
h)      prenosi saopštenja javnim medijima o podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće kojim raspolaže;
i)        organizuje vršenje poslova na povezivanju Kantonalnog operativnog centra sa osmatračkom mrežom od značaja za Kanton i ostvaruje stalnu saradnju sa imaocima sistema veza koji su od značaja za rad Kantonalnog operativnog centra, a posebno sa odgovarajućim operativnim centrima organa unutrašnjih poslova i
j)        vrši sve druge poslove koji se odnose na prikupljanje, obradu, analizu i distribuciju podataka i informacija o svim vidovima prirodnih i drugih nesreća na području Kantona, kao i druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost  Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite.
 
 Nadležnost Odjeljenja za strukturu, obuku, popunu, mobilizaciju i planske poslove
 
Odjeljenje za strukturu, obuku, popunu, mobilizaciju i planske poslove obavlja slijedeće poslove i zadatke:
a)      izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na razvoj i izgradnju sistema zaštite i spašavanja na području Kantona i njegovog funkcionisanja i u tim pitanjima predlaže odgovarajuća sistemska rješenja i druge mjere;
b)      izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na organizovanje struktura civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja na području Kantona (službi zaštite i spašavanja, jedinica i povjerenika civilne zaštite i organa za rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja) i u tim pitanjima pruža potrebnu stručnu pomoć opštinama;
c)      organizuje i vodi sve aktivnosti na izradi svih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Kantona koji se odnose na izradu Procjene ugroženosti Kantona od prirodnih i drugih nesreća, Programa razvoja zaštite i spašavanja Kantona i Plana zaštite i spašavanja Kantona, kao i planskih dokumenata Uprave (godišnjeg programa rada i godišnjeg izvještaja o radu);
d)      izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na organizovanje struktura civilne zaštite, (službi zaštite i spašavanja, jedinica i povjerenika civilne zaštite i štabova civilne zaštite);
e)      vrši poslove koji se odnose na popunu struktura civilne zaštite ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i o istim organizuje i vodi propisanu evidenciju i bazu podataka;
f)       organizuje i vodi sve aktivnosti na izradi svih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja, kao i planskih dokumenta Uprave.
g)      učestvuje u organizovanju i izvođenju praktičnih vježbi struktura civilne zaštite;
h)      vrši poslove koji se odnose na poslove mobilizacije struktura civilne zaštite;
i)        učestvuje u izradi materijala za sjednica Štaba iz nadležnosti Odjeljenja i
j)        vrši i sve druge poslove koji se odnose na planske poslove, funkcionisanje struktura civilne zaštite na području Kantona, kao i druge poslove koje se odnose na organizovanje i izvođenje obuke u oblasti zaštite i spašavanja.