Sektor za ekonomske poslove

 

 Nadležnost Sektora za ekonomske poslove
 
U Sektoru za ekonomske poslove obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:
a)      daje smjernice i direktno rukovodi pripremom prednacrta, nacrta i prijedloga programa i Budžeta Uprave i po tim pitanjima ostvaruje saradnju sa Ministarstvom finansija Kantona;
b)      prati propise iz oblasti materijalnog i finansijskog poslovanja i druge propise kojima se regulišu pitanja iz te oblasti;
c)      izrađuje godišnji finansijski plan potreba Uprave, obezbjeđuje i koordinira realizaciju tog plana prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim Budžetom Kantona i u okviru drugih odobrenih finansijskih izvora;
a)      izrađuje mjesečne i tromjesečne finansijske planove i dostavlja ih Kantonalnom ministarstvu finansija, a na osnovu tih planova izrađuje mjesečni plan potreba finansijskih sredstava (po ekonomskim kodovima);
d)     osigurava poslovnu saradnju sa bankama i drugim pravnim licima iz oblasti poslovnih finansija;
e)      propisuje i provodi procedure internog nadzora u okviru materijalnog i finansijskog poslovanja u Upravi;
f)       vodi knjigovodstvo uz sastavljanje godišnjih obračuna i periodičnih izvještaja, organizuje i vrši pripremu i realizaciju obaveza koje se odnose na nabavku materijalno-tehničkih sredstava i opreme, kancelarijskih sredstava, skladišti i čuva ta sredstva i opremu koja se nabavlja putem tendera Uprave, vodi evidenciju i čuva odgovarajuću dokumentaciju o svim izvršenim radovima, nabavkama i uslugama, vodi potrebne evidencije, zaduženja i obračune amortizacije opreme Uprave;
g)      izrađuje finansiske mjesečne operativne planove;
h)      izrađuje plan nabavke i vrši poslove vezane za nabavku i
i)        obavlja sve druge poslove koji su vezani za materijalno-finansijsko poslovanje i nabavku.