Nadležnosti

 

Djelokrug rada Kantonalne uprave civilne zaštite, kao samostalne kantonalne uprave, utvrđen je u članu 21. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/12 – Prečišćeni tekst), kojim je propisano da Kantonalna uprava civilne zaštite vrši upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koje se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastvo i poslove inspekcije civilne zaštite, inspekcije za zaštitu od požara i inspekcije za vatrogastvo, u skladu sa zakonom.

U sastavu Kantonalne uprave civilne zaštite organizuje se, kao posebna organizaciona jedinica, profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, sa djelokrugom utvrđenim zakonom.
Poslove i zadatke iz svoje nadležnosti Kantonalna uprava civilne zaštite obavlja u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 64/09), Zakonom o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 39/08 i 19/11), Zakonom o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu nesreća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/11), te drugim zakonima, propisima i općim aktima.