Propisi KUCZ

Ukupno 1 - 30 od 39
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 64/09
Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/11
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-dobojskog kantona Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Srednjobosanskog kantona Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Unsko-sanskog kantona Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara Republike Srpske Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon o zaštiti od požara Brčko distrikta BiH Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/11
Uredba o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/11
Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/12 i 105/14
Uredbu o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca u srednjim školama 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/15
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluke o uslovima i načinu korištenja finansijskih sredstava iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/20
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju sudova za zapaljive tečnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/12
Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 'Službene novine FBiH' PDF icon 11/12
Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/12
Pravilnik o načinu organizovanja, stručnoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti službe spasavanja, vatrogasne službe i službe prve pomoći u rudarskom privrednom društvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 64/12
Pravilnik o uslovima za vatrogasne pristupe i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju građevinama 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/12
Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice 'Službene novine FBiH' PDF icon 104/12
Pravilnik o uslovima za ispitivanje uvezenih uređaja za dojavu i gašenje požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 112/12
Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uvjete koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/13
Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice (legitimacije) profesionalnog vatrogasca 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/15
Pravilnik o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Federalne uprave civilne zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/16
Pravilnik o spasilačko - vatrogasnoj službi na aerodromu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/07
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/10
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/11
Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/11
Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri 'Službene novine FBiH' PDF icon 50/11
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija u vatrogasnim jedinicama 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/11
Pravilnik o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/11