Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo uputio Vladi Kantona Sarajevo prijedlog Odluke o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je na 5. vanrednoj sjednici, održanoj dana, 24.11.2021. godine, razmatrao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano poplavama. Na osnovu informacija prikupljenih sa cjelokupnog područja Kantona Sarajevo i detaljne analize, Štab je procijenio da je završeno spašavanje ugroženih ljudi i materijalnih dobara na ugroženim područjima i da daljnji posao na okončanju saniranja nastalih posljedica mogu uspješno završiti organi uprave i drugi organi vlasti i pravna lica u okviru obavljanja poslova iz svoje redovne djelatnosti, te da su shodno tome stvoreni uslovi da se na području Kantona Sarajevo donese Odluka o proglašenju prestanku stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, čime bi se stavila van snage Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40698-1/21 od 08.11.2021. godine, te prijedlog Odluke o proglašenju prestanku stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo uputio Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje i odlučivanje.

Štab je na sjednici donio i naredbe kojim se van snage stavljaju naredbe Štaba i to:

- Naredbu kojom je van snage stavio Naredbu Štaba kojom je bilo naređeno službama zaštite i spašavanja formiranim Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 30/13, 29/19, 15/20 i 22/20), da stave na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo, koji će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo;

- Naredbu kojom je van snage stavio Naredbu Štaba kojom je bilo naređeno općinskim štabovima civilne zaštite Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo da stave na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu,, koji će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo;

- Naredbu kojom je van snage stavio Naredbu Štaba kojom je bilo naređeno KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo da stavi na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu, koje će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo;

- Naredbu kojom je van snage stavio Naredbu Štaba kojom je bilo J.U. „Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo“ da svakodnevno vrši kontrolu i ispitivanje kvaliteta vode na lokalnim vodovodima na području Kantona Sarajevo;

- Naredbu kojom je van snage stavio Naredbu Štaba kojom je naređeno Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo da iz svojih rezervi izdvoji i stavi na raspolaganje 10 tona nafte za potrebe Štaba.