Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo donio pet naredbi

Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je dana, 09.11.2021. godine u 11:00 sati održao vanrednu sjednicu, na kojoj su osim članova Štaba bili prisutni predstavnici Općine Ilidža (pom. načelnika za finansije ovlašten za CZ, pom. načelnik za MZ i sekretari MZ Butmir, Otes i Osijek), kao i predstavnici KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Park, KJKP Rad i JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, te pom. načelnika za civilnu zaštitu općina Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo. Na sjednici su predstavnici Općine Ilidža, informisali su prisutne da su na području Općine Ilidža poplave prouzrokovali velike štete, da su štete najveće na području MZ Otes, da je do sada ukupno registrovano 208 objekata koji su bili poplavljeni to: 71 objekat u MZ Otes, 43 objekat u MZ Butmir, 14 objekata u MZ Kotorac, 47 objekata u MZ Osijek, 9 objekata u MZ Blažuj i 24 objekta u MZ Vreoca, kao i da se trenutno planski radi na čišćenju i sapiranju ulica i dvorišta i ispumpavanju vode iz objekata i čišćenju istih od blata, te da im je potrebno dodatno ljudstvo sa pumpama i sa VOMA-ma, isušivači vlage, gumene čizme i kabanice. Nakon detaljne analize stanja na ugroženim područjima, zaključeno je da se zajednički trebaju poduzeti mjere i aktivnosti na terenu od strane Štaba i općinskih štabova civilne zaštite, kantonalnih i općinskih službi zaštite i spašavanja, povjerenika civilne zaštite u općinama, KJKP, općinskih javnih preduzeća, JU Zavod za javno zdravstvo KS, kako bi se u što kraćem roku pomoglo stanovništvu na područjima koja su bila poplavljena.

Štab je u skladu sa svojim nadležnostima, a u cilju poduzimanja planskih koordiniranih aktivnosti i mjera na otklanjanju posljedica od poplava na ugroženom području na sjednici donio slijedeće naredbe:

- Naredbu kojom se naređuje svim službama zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo, da stave na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu, koja će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo, te da će se te snage i sredstva angažovati putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a na osnovu iskazane potrebe koordinatora iz općina na ugroženim područjima;

- Naredbu kojom se naređuje općinskim štabovima civilne zaštite Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo da stave na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu, koja će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo, te da će se te snage i sredstva angažovati putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a na osnovu iskazane potrebe koordinatora iz općina na ugroženim područjima;

- Naredbu kojom se naređuje KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo da stavi na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu, koje će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo, te da će se te snage i sredstva angažovati putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a na osnovu iskazane potrebe koordinatora iz općina na ugroženim područjima;

- Naredbu kojom se naređuje JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da svakodnevno vrši kontrolu i ispitivanje kvaliteta vode na lokalnim vodovodima na području Kantona Sarajevo, te da se isti zadužuje da svakodnevno do 18.00 sati dostavi Štabu detaljan izvještaj o provedenim aktivnostima, koji će se putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite dostavljati općinskim štabovima civilne zaštite, koji se zadužuju da blagovremeno obavještavaju lokalno stanovništvo o rezultatima izvršene kontrole i ispitivanja kvaliteta vode.

- Naredbu kojom se naređuje Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo da iz svojih rezervi izdvoji i stavi na raspolaganje 10 tona nafte za potrebe Štaba, koje će biti izdvojene za realizaciju mjera i aktivnosti koje će poduzimati KJKP na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženom području u skladu sa naredbom Štaba.

Svi navedeni izvršioci naredbi zaduženi su da, svakodnevno do 18.00 sati dostave Štabu detaljan izvještaj o provedenim aktivnostima na realizaciji naredbi, putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite.