Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo predala na korištenje radnu mašinu Službi za zaštitu od požara u šumama koja je formirane u KJP Sarajevo-šume

Danas je Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo predala na korištenje jednu radnu mašinu (pauk bager) Službi za zaštitu od požara u šumama koja je formirane u KJP Sarajevo-šume.

Primopredaja navedene radne mašine izvršena je u krugu ispostave Profesionalne vatrogasne jedinice na Stupu i istu je po ovlaštenju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo predao njegov pomoćnik za mjere zaštite i spašavanje Mirsad Medić, direktoru KJP Sarajevo-šume Samiru Omeroviću.

Nabavku pauk bager je na osnovu odluke Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, u prethodnom periodu izvršila Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo po procedurama propisanim Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14 i 59/22).

Pauk bager je vlasništvo Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, koji je dat na korištenje Službi za zaštitu od požara u šumama što će doprinijeti da ta služba kvalitetnije izvršava poslove iz svoje nadležnosti.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na jačanju kapaciteta svih organizovanih struktura zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo sa neophodnim materijalno-tehničkim i drugim sredstvima u skladu sa njihovim materijalnim formacijama i raspoloživim finansijskim sredstvima.