Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo održala redovni radni sastanak sa pomoćnicima općinskih načelnika za civilnu zaštitu

Dana, 19.05.2021. godine na inicijativu direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Dženana Brkanića, održan je redovni radni sastanak direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i njegovih najbližih saradnika sa pomoćnicima općinskih načelnika za civilnu zaštitu sa područja Kantona Sarajevo.

Na sastanku je između ostalog, razmatrana informacija općinskih službi civilne zaštite o preduzetim mjerama i aktivnostima na sprečavanju širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID – 19), te analizirano trenutno stanje funkcionisanja i rada organizovanih struktura civilne zaštite na području Kantona Sarajevo (sagledavanje stanja: priprema i provođenja preventivnih mjera zaštite i spašavanja i mjera iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja, dostignutog stepena popune ljudstvom i materijalno–tehničkim sredstvima struktura civilne zaštite, međusobne saradnje i korespondencije između Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i općinskih službi civilne zaštite) i druga aktuelna pitanja.