Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite potpisao ugovore o dodjeli finansijskih sredstava općinama za opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja sa općinskim načelnicima

Danas je direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Dženan Brkanić, sa načelnicima općina i ovlaštenim predstavnicima općina: Satri Grad, Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš i Trnovo potpisao ugovore o dodjeli finansijskih sredstava općinama za opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja, dok će ugovor sa načelnikom Općine Novo Sarajevo biti potpisan u narednom periodu.

Navedeni ugovori su potpisani na osnovu odluka Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za dodjelu pomoći općinama iz sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 22/22 i 19/23) i istim je Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo izdvojila 1.437.550,00 KM za opremanje općinskih službi zaštite i spašavanja i općinskih operativnih centara civilne zaštite sa neophodnom opremom i materijalno-tehničkim sredstvima, što će što će doprinijeti da općinske strukture zaštite i spašavanja u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama, kao snage prvog odgovora pravovremeno i efikasno odgovore na sve potencijalne prijetnje od prirodnih i drugih nesreća.