Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite potpisao sporazum sa Općinom Vogošća o sufinansiranju projekata regulacije korita rijeke Ljubine i projekta sancije klizišta u naselju Svrake

Danas je direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Jasmin Terović sa pomoćnikom načelnika Općine Vogošća Fetahom Kadrićem, potpisao sporazum o sufinansiranju projekata: „Regulacija korita rijeke Ljubine kod kuće Čakal Senada“, u iznosu od 39.811,03 KM, kao i sporazum o sufinansiranju projekta sanacije aktivnih klizišta na području naselja Svrake, u iznosu od 124.989,00 KM.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Jasmin Terović je istakao, da su ovi projekti nastavci programa preventivnih mjera na sanaciji klizišta i korita rijeka na području Općine Vogošća koje Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo provodi u saradnji sa Štabom civilne zaštite Kantona Sarajevo i Vladom Kantona Sarajevo.

Direktor Jasmin Terović je također, istaka da će Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, koja se prikupljaju po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, a prema procedurama propisanim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i u narednom periodu nastaviti sufinansirati projekte provođenja preventivnih mjera – projekata prevencije, kojim se znatno umanjuju opasnosti od poplava i klizišta na području cijelog Kantona Sarajevo.

Pomoćnik načelnika Općine Vogošća Fetah Kadrić je istakao, da su sve procedure za ove projekte ispoštovane i da će njihova realizacija otpočeti u narednim danima i da očekuje da će projekti biti u potpunosti završeni u narednoj godini.