Obavijest o nastavku postupka javne nabavke apsorpcionog spektrometra sa plamenom grafitnom i hidridnom tehnikom i izmjeni dijela tenderske dokumentacije