Pojedinačni akti uprave

Ostalo
Naslov
Ugovor o pružanju usluga preuzmi
Zaključak o ispravci 01 Rješenja preuzmi
Sporazum o sufinansiranju Projekta regulacije riječnih korita na području Općine Ilijaš preuzmi
Sporazum o sufinansiranju Projekta regulacije riječnih korita na području Općine Ilidža preuzmi
Sporazum o sufinansiranju Projekta regulacije riječnih korita na području Općine Vogošća preuzmi
Sporazum o sufinansiranju Projekta regulacije riječnih korita na području Općine Hadžići preuzmi
Procedure i priručnik za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu preuzmi
Program rada Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2019. godinu preuzmi
Plan sigurnosti ličnih podataka u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo preuzmi
Instrukcija o blagajničkom poslovanju preuzmi
Instrukcija o popisu imovine, potraživanja, zalihama i obavezama preuzmi
Instrukcija o kancelarijskom poslovanju, procedurama vezanim za signiranje, sortiranje i odlaganje radne dokumentacije preuzmi
Instrukcija o primjeni računovodstvene politike preuzmi
Pravila o kretanju finansijske dokumentacije između Ministarstva finansija i KUCZ KS preuzmi
Uputstvo o načinu provođenju testiranja i ocjenjivanja prilikom prijema namještenika: vatrogasaca i vatrogasaca-vozača u radni odnos u KUCZ KS preuzmi
Uputstvo o načinu rada u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici preuzmi
Procedure komuniciranja sa okruženjem preuzmi
Lista kategorija registraturskog materijala s rokovima čuvanja preuzmi
Vodič za pristup informacijama u KUCZ KS preuzmi, preuzmi