Održana sjednica Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo na kojoj su donesene dvije nove naredbe

Danas je održana vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab), na kojoj je između ostalog, analizirao stanja na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom kao i mjere i aktivnosti koje su preduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija i općinskih štabova civilne zaštite na provođenju preventivnih mjera zaštite od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom, kao i na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Štab je na sjednici donio slijedeće naredbe:

- Naredbu kojom se naređuje Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da putem JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
izvrši obavezno testiranje na zaraznu bolest uzrokovanu koronavirusom (COVID-19) u roku od 24 sata svih osoba koja su
smještena u karantin, a koji se locira na području Kantona Sarajevo, prema rješenju Federalnog ministarstva zdravstva, te o
tome sačini epidemiološki nalaz.
Navedenom naredbom je također, naređeno Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da putem JU Zavod za javno zdravstvo
Kantona Sarajevo izvrši retestiranje dvanaesti i četrnaesti dan na zaraznu bolest uzrokovanu koronavirusom (COVID-19) svih
osoba koja su smještena u karantin, te o tome sačini epidemiološko mišljenje i isto proslijedi Federalnom ministarstvu zdravstva.

- Naredbu kojom se naređuju Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo, da za potrebe vanrednog čišćenja ulica na
području KS, koje će provoditi KJKP RAD nabavi određene količine dezinfekcionih sredstava i drugih tekućina za pranje ulica.

Članovi Štaba su upoznati sa mjerama i aktivnostima koje se preduzimaju na provođenju naredbe Federalnog štaba civilne zaštite kojom je između ostalog, naređeno Štabu da pod pratnjom policijskih službenika osigura transport lica, sa graničnih prijelaza do mjesta određenog za njihov smještaj u karantin na području Kantona Sarajevo. U cilju pravovremenog organizovanja transporta lica sa graničnih prijelaza do mjesta određenog za karantin na području Kantona Sarajevo, Štab je uputio inicijativu prema Federalnom ministarstvu zdravstva da blagovremeno Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite dostavlja rješenje o stavljanju lica u karantin i inicijativu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da u spiskove lica koja se nalaze na graničnim prijelazima koje dostavlja organima civilne zaštite i Federalnom ministarstvu zdravstva, obavezno navede podatke za koje treba Štab osigurati prevoz, da li su ista došla sa svojim vozilom ili je istim neophodno obezbijediti prevoz.