Održana 5. Vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo

Danas u 14:15 sati održana je 5. vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, na kojoj analizirao stanja na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom, kao i mjere i aktivnosti koje su preduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je na sjednici donio slijedeće naredbe:

Naredbu kojom se zadužuju općinski štabovi civilne zaštite da u saradnji sa Udruženjem penzionera, Crvenim križem i centrima za socijalni rad naprave spiskove osoba starijih iznad 65 godina koji žive sami na području njihovih općina, kako bi im pružili podršku u dostavi neophodnih životnih potrepština.

Naredbu kojom se naređuje općinskim načelnicima/gradonačelniku u Kantonu Sarajevo da radno vrijeme u općini/gradu organizuju u periodu od 09,00 do 13,00 sati, a da po potrebi i prioritetima organizuju rad izvan ovog radnog vremena.

Naredbu kojom se naređuje trgovinama koje su bile izuzete tačkom 2. naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, broj: 12-40-6-148-26/20 od 19.03.2020. godine, da organizuju rad do 16,30 sati, izuzev dežurnih apoteka.

Naredbu kojom se naređuje se komandantima općinskih štabova civilne zaštite u Kantonu Sarajevu da Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo dostave sve informacije o vrsti i količine medicinske, zaštitne opreme i druge opreme koja je nabavljena i koja se trenutno nabavlja u cilju prevencije, kao i otklanjanja širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19), u tabelarnom prikazu, sa naznakom kojoj službi, jedinici kao i drugoj instituciji je ista nabavljena, te kojom im se naređuje da uvedu dežurstvo 24 sata u općinskim štabovima civilne zaštite i da svakog dana do 10,00 sati imena i prezimena dežurnih osoba sa brojem kontakt telefona dostavljaju Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite.

Naredbu kojom naređuje se Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu da privremeno ustupi jedno krilo zgrade Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu za potrebe eventualnog zbrinjavanja pacijenata zaraženih koronavirusom (COVID-19).