OBAVIJEST PRAVNIM I FIZICKIM LICIMA O PREDUZIMANJU PREVENTIVNIH MJERA ZASITE I SPASAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESRECA U JESENJEM I ZIMSKOM PERIODU

S obzirom da se prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednom periodu očekuje pogoršanje vremenskih prilika praćeno kišom,  snijegom iznad 700 metara nadmorske visine i postepenim padom temperature zraka, te uvažavajući činjenicu da je tokom jesenjeg i zimskog perioda povećana opasnost od izbijanja prirodnih i drugih nesreća: poplava, klizišta, snježnih padavina i niskih temperatura, leda i ledenica, jakog vjetra i dr., a imajući u vidu da je u prethodnim periodima uočena neadekvatna pripremljenost određenog broja subjekata zaštite i spašavanja u odgovoru na prirodne i druge nesreće, ovim putem obavještavamo sva pravna i fizička lica da preventivno radi zaštite života ljudi i materijalno-tehničkih sredstva ODMAH preduzmu preventivne mjere koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10 – u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju), a posebno mjere koje se odnose na:

  • obavezu pravih lica da donesu planove zaštite i spašavanja za svoje djelovanje u zaštiti i spašavanju, planiranje i osiguranje materijalno-tehnička sredstva za provođenje mjera zaštite i spašavanja, organizaciju svojih snaga civilne zaštite (štabova, jedinica i povjerenika civilne zaštite), te opremanju tih snaga potrebnom opremom i sredstvima i  njihovim osposobljavanju za učešće u zaštiti i spašavanju;
  • provođenje lične i uzajamne zaštite građana, kao najmasovnijeg oblika pripremanja i organizovanog učešća građana u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Napominjemo, da su prava i obaveze subjekata zaštite i spašavanja utvrđene su konkretno u slijedećim odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju:

  • za građane u odredbama čl. 10. do 22. Zakona,
  • za organe vlasti u odredbama čl. 23. do 31. Zakona,
  • za pravna lica u odredbama čl. 32. do 36. Zakona.

U  navedenim zakonskim odredbama utvrđena su samo osnovna prava i dužnosti, dok su načini ostvarivanja tih prava i dužnosti razrađeni u ostalim odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, na odgovarajućim mjestima, na kojima se regulišu određena pitanja (odredbe čl. 37. do 203. Zakona o zaštiti i spašavanju).

Apelujemo na sve subjekte zaštite i spašavanja (pravna i fizička lica, organe vlasti, općinske službe civilne zaštite i druge organizovane snage civilne zaštite), da odmah preduzmu navedene preventivne mjere jer će samo tako stvoriti pretpostavke za efikasniji i brže reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na sve buduće potencijalne izazove i prijetnje, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i brojne povrede i ljudske žrtve.

Napominjemo, navedene subjekte, da su dužni ODMAH ČIM primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan.