Kantonalne uprave civilne zaštite potpisala sporazum o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja sa Bosman d.o.o. Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je na 26. sjednici održanoj 20.06.2019. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene Kantona Sarajevo, koja je objavljena u „Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 29/19.

Navedenom Uredbom, između ostalog, formirana je i nova služba zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo u okviru pravnog lica Bosman d.o.o. Sarajevo – Služba za zaštitu, spašavanje iz ruševina i raščišćavanje terena.

Obzirom, da je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene Kantona Sarajevo, stupila na snagu 19. jula 2019. godine, danas je direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Samir Džihić sa direktorom Bosman d.o.o. Sarajevo Sunijom Jahićem potpisao sporazum o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.