KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZASTITE ODRZALA SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GORSKE SLUZBE SPASAVANJA

Danas (06.09.2017. godine) je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo održan radni sastanak sa predstavnicima Gorske službe spašavanja, koja je u skladu sa Uredbom  o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/13) formirana u u okviru Gorske službe spašavanja, stanice Sarajevo. 

Sastanku su ispred Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo prisustvovali direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo mr. Mustafa Kovač i pomoćnik direktora za mjere zaštite i spašavanje Mirsad Medić, dok je ispred Gorske službe spašavanja sastanku prisustvovalo njeno najuže rukovodstvo.

Na sastanku je između ostalog, konstatovano, da su u prethodnom periodu Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo i Gorska služba spašavanja dobro sarađivale u izvršavanju poslova iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

U cilju stvaranja uslova da pripadnici Gorske službe spašavanja mogu efikasnije i kvalitetnije izvršavati poslove zaštite i spašavanja predviđene Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene Kantona Sarajevo, dogovoreno je, da će Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u narednom periodu, osigurati određenena sredstva za opremanja Gorske službe spašavanja sa neophodnim materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, te za osposobljavanja i obučavanje njenih pripadnika.