Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo predala na korištenje jedno sanitetsko vozilo Domu zdravlja Ilidža

Dana, 03.04.2018. godine direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Samir Džihić je predao na korištenje jedno novo sanitetsko vozilo Domu zdravlja Ilidža u kome je formirana Služba medicinske pomoći Općine Ilidža.

Primopredaji je osim predstavnika Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i Doma zdravlja Ilidža prisustvovala i ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj.

Prilikom primopredaje direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Samir Džihić, posebno je naglasio, da Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, u skaldu sa svojim nadležnostima, kontinuirano provode mjere i aktivnosti na opremanju organizovanih struktura zaštite i spašavanja na području Kantona Sarajevo sa neophodnim sredstvima i opremom i da će te mjere i aktivnosti nastaviti i u narednom periodu jer iste doprinose  efikasnijem i bržem reagovanju  cjelokupnog sistema zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo u odgovoru na sve buduće potencijalne izazove i prijetnje od prirodnih i drugih nesreća.