Kantonalna uprava civilne zastite Kantona Sarajevo potpisala sorazum o saradnji u oblasti zastite i spasavanja sa KJP PD Butmir

Dana, 20.02.2018. godine direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Samir Džihić, je potpisao sporazum o saradnji u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa direktoricom  KJP  PD Butmir Aidom Stambolić-Grošo.

Navedenim sporazumom između ostalog, regulisan je način međusobne saradnje u oblasti zaštite i spašavanja, kao i angažovanja ljudskih i materijalnih kapaciteta  KJP  PD Butmir na izvršavanju poslova iz oblasti zaštite spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona Sarajevo.

Potpisnici sporazuma su posebno istakli, da će međusobna sardanja u ovoj oblasti, doprinijeti daljoj izgradnji i jačanju sistema zaštite i spašavanja na području Kantona Sarajevo, te unapređenju sigurnosti građana od prirodnih i drugih nesreća.