Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo održala radni sastanak sa rukovodiocima službi zaštite i spašavanja

Dana, 13.04.2018. godine na inicijativu direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Samira Džihića, održan je radni sastanak direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i njegovih najbližih saradnika sa rukovodiocima službi zaštite i spašavanja Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, na temu: „Funkcionisanje i rad službi zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo“.

Na sastanku je između ostalog, analizirano dosadašnje funkcionisanje i rad službi zaštite i spašavanja, koje su formirane Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/13), te je zaključeno, da se u cilju unaprjeđenje postojećih kapaciteta i efikasnijeg i bržeg reagovanja svih službi zaštite i spašavanja u odgovoru na prirodne i druge nesreće, u narednom periodu preduzmu mjere i aktivnosti na osposobljavanju pripadnika službi zaštite i spašavanja i njihovom opremanju sa neophodnim materijalno-tehničkim sredstvima i opremom