Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo izvršila nabavku namjenske opreme za spašavanje

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, je u prethodnom periodu po procedurama propisanim Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), izvršila nabavku namjenske opreme za spašavanje.

Radi se o namjenskoj opremi za spašavanje unesrećenih u saobraćajnim nesrećama (hidrauličnim makazama sa agregatom i pripadajućom opremom) i opremi za nasilno otvaranje blindo vrata (dva kompleta alata), čime su se stvorile pretpostavke za efikasniji i kvalitetniji rad pripadnika Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo u akcijama zaštite i spašavanja.